การเรียนรู้ AI ในยุคดิจิตอล

ยุคดิจิทัล

นวัตกรรมเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก มีการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวงการต่าง ๆ รวมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ และมิติรอบข้าง เช่น ระบบ 5G/ VR/ AR/ AI หรือแอปพลิเคชัน 188bet-online.com ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการ ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีรูปแบบการเรียนรู้ และช่องทางใหม่ ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชน

ระบบเอไอ (AI: Artificial intelligence) เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตมนุษย์ เอไอมีความสามารถพิเศษคือการเรียนรู้ และจดจำข้อมูลที่มีปริมาณมาก แยกแยะ และวิเคราะห์ได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด

ประโยชน์ของเอไอ

*ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ แยกแยะได้ทันที

*ด้านระบบความปลอดภัย สามารถสแกน เพื่อหาวัตถุต้องสงสัย รวมถึงตรวจสอบบุคคล

*ด้านการเงินและการลงทุน ระบบจะช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่สำคัญ และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาส หรือความเป็นไปได้ในการลงทุน

*ด้านสุขภาพ The skin healthy สามารถทำการสแกน เพื่อค้นหาความผิดปกติ รวมถึงการให้คำแนะนำกับแพทย์ ในการพิจารณาควบคู่กันไป เช่น มะเร็งเต้านม

*ด้านการตลาดเฉพาะตัวบุคคล เอไอจะเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลเข้าไปดูสินค้าออนไลน์ the shop marketplaceประเภทไหน เวลาใด ระบบจัดสรรโปรแกรมทางการตลาดได้

*ด้านรถยนต์อัจฉริยะ เอไอเข้ามาควบคุมการทำงานของรถยนต์ และทำหน้าที่ในการขับรถยนต์ ประมวลผลจากสิ่งแวดล้อมในเวลานั้น เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุด

เอไอได้ถูกพัฒนาไปมาก และมีศักยภาพสูง ทำงานได้หลายรูปแบบ แต่ยังคงไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ทั้งหมด ดังนั้น เรายังคงต้องเรียนรู้ และใช้มันให้เกิดประโยชน์ในโลกอนาคตให้มากที่สุด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*