ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้ให้บริการการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยกับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป เรารวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งข้อมูลคณะ โปรแกรมการศึกษา รายละเอียดวิชาที่เปิดสอน วิธีการรับสมัคร ตารางเรียน กิจกรรมในคณะหรือในมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยมีให้ ข้อมูลอาจารย์ที่สอน

เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างของมหาวิทยาลัยรัฐ เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งวิธีการสมัคร กฏเกณฑ์การรับนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคม ซึ่งเว็บไซต์ของเราเน้นไปเพื่อช่วยเหลือผู้มองหาโอกาสศึกษาต่อเป็นหลัก และหวังเป็นอย่างยิ่งที่เป็นสื่อกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่สนใจ

เราเป็นสื่อกลางติดต่อในการหาทุนสำหรับผู้ที่เหมาะสม ทั้งผู้ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มีกิจกรรมทางการศึกษาดี ๆ มากมาย ที่เราคอยจัดหาให้นักศึกษา ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ หรือนันทนาการ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและทางมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต